Perfil de contractant

CONTRACTE DE MILLORA DELS SERVEIS I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DELS BOUS DE VERGES

  1. Plec de clàusules
  2. Projecte

Data límit presentació d’ofertes: 8 de gener de 2019 a la 1 del migdia.

 

CONTRACTE DE GESTIÓ DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE VERGES

  1. Edicte sobre aprovació dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regiran el contracte de serveis per a la gestió de la llar d’infants del municipi de Verges, mitjançant procediment obert
  2. Plec de clàusules administratives
  3. Plec de prescripcions tècniques i annexos

Data límit presentació propostes: 8 de juny de 2017 a la 1 del migdia

 

CONTRACTE DE REDACCIÓ DELS DOCUMENTS NECESSARIS DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

  1. Edicte aprovació dels plecs de clàusules i prescripcions tècniques i la licitació del contracte de redacció dels documents necessaris del Pla d’ordenació urbanística municipal
  2. Plec de clàusules administratives
  3. Plec de prescripcions tècniques

Data límit presentació propostes: 22 de maig de 2017 a la 1 del migdia

 

CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT, FASE 3 DE VERGES

CONTRACTACIÓ DE LA CIUTAT MEDIEVAL

CONTRACTACIÓ DE LA SALA DE LECTURA

OBRES D’ARRANJAMENT DEL CARRER MAJOR DE VERGES

OBRES DE REFORMA DE CAN PUNTON

 

Podeu accedir a la plataforma de perfil de contractant de la Generalitat de Catalunya fent clic al banner:

Contractació pública