Edictes

Exercici: 2023 Bop: 14-0 Edicte: 223 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 240-0 Edicte: 11291 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació de les bases reguladores del procés de selecció per a la provisió, pel sistema de concurs, d'una plaça d'auxiliar administratiu, grup de classificació C2, inclosa a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2022 per a l'estabilització temporal
Exercici: 2022 Bop: 232-0 Edicte: 10630 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per a la prestació del Servei de la llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 229-0 Edicte: 10309 AJUNTAMENT DE VERGES - Informació per deixar sense efecte la publicació de l'edicte 10070 publicat al BOP núm. 223 de 22/11/2022
Exercici: 2022 Bop: 226-0 Edicte: 10196 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 223-0 Edicte: 10070 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per a la prestació del Servei de la llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 214-0 Edicte: 9668 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 206-0 Edicte: 9424 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació provisional de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 196-0 Edicte: 8838 AJUNTAMENT DE VERGES - Correcció errada corresponent a l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de béns immobles
Exercici: 2022 Bop: 195-0 Edicte: 8796 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança núm. 13, reguladora de la taxa per la prestació del Servei de la llar d'infants