Edictes

Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 1103 AJUNTAMENT DE VERGES Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 135-0 Edicte: 6020 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte de convocatòria per al nomenament de jutge/essa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2017 Bop: 135-0 Edicte: 6017 AJUNTAMENT DE VERGES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 125-0 Edicte: 5549 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte sobre la modificació de tinents d'alcalde i constitució de la Junta de Govern i delegació d'atribucions
Exercici: 2017 Bop: 125-0 Edicte: 5548 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte sobre modificacions de resolucions de l'Alcaldia referents al cartipàs municipal
Exercici: 2017 Bop: 125-0 Edicte: 5547 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació de les modificacions del cartipàs municipal
Exercici: 2017 Bop: 110-0 Edicte: 4696 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació de padrons de l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 99-0 Edicte: 4321 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte sobre aprovació dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regiran el contracte de serveis per a la gestió de la llar d'infants del municipi de Verges, mitjançant procediment obert i convocatòria de licitació
Exercici: 2017 Bop: 80-0 Edicte: 3271 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació dels plecs de clàusules i prescripcions tècniques i la licitació del contracte de redacció dels documents necessaris del Pla d'ordenació urbanística municipal
Exercici: 2017 Bop: 60-0 Edicte: 2284 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació de padrons fiscals de l'exercici 2017