Edictes

Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6713 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria per cobrir una plaça
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5840 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte de fixació de retribucions, assistències i indemnitzacions a percebre pels membres del consistori
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5839 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte del cartipàs municipal i delegacions transferides
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5838 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i delegació d'atribucions
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5837 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte de nomenament de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 125-0 Edicte: 5070 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 125-0 Edicte: 5061 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4539 AJUNTAMENT DE VERGES Anunci de correcció d'errades de la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 50-0 Edicte: 1778 AJUNTAMENT DE VERGES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost municipal, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 32-0 Edicte: 976 AJUNTAMENT DE VERGES Anunci d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions per a l'exercici 2019