Edictes

Exercici: 2017 Bop: 110-0 Edicte: 4696 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació de padrons de l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 99-0 Edicte: 4321 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte sobre aprovació dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regiran el contracte de serveis per a la gestió de la llar d'infants del municipi de Verges, mitjançant procediment obert i convocatòria de licitació
Exercici: 2017 Bop: 80-0 Edicte: 3271 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació dels plecs de clàusules i prescripcions tècniques i la licitació del contracte de redacció dels documents necessaris del Pla d'ordenació urbanística municipal
Exercici: 2017 Bop: 60-0 Edicte: 2284 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació de padrons fiscals de l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 60-0 Edicte: 2280 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost municipal, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 39-0 Edicte: 1506 AJUNTAMENT DE VERGES Anunci d'informació pública de l'expedient per a la cessió d'ús d'un espai al Departament d'Ensenyament
Exercici: 2017 Bop: 32-0 Edicte: 1071 AJUNTAMENT DE VERGES Anunci sobre l'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions per a l'exercici 2017
Exercici: 2016 Bop: 227-0 Edicte: 9835 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2016
Exercici: 2016 Bop: 209-0 Edicte: 8977 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2016
Exercici: 2016 Bop: 182-0 Edicte: 7857 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una autorització administrativa