Edictes

Exercici: 2018 Bop: 146-0 Edicte: 6674 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'ampliació del termini d'informació pública de l'avanç del Pla d'Ordenació Urbanística municipal
Exercici: 2018 Bop: 145-0 Edicte: 6723 AJUNTAMENT DE VERGES Anunci d'aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5211 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4866 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 103-0 Edicte: 4596 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte bàsic i executiu
Exercici: 2018 Bop: 103-0 Edicte: 4594 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'informació pública de l'avanç de planejament del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Exercici: 2018 Bop: 101-0 Edicte: 4546 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació de padrons per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 84-0 Edicte: 3674 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 50-0 Edicte: 2014 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte de modificació del nomenament dels tinents d'alcalde, composició de la Junta de Govern Local i composició del cartipàs
Exercici: 2018 Bop: 47-0 Edicte: 1871 AJUNTAMENT DE VERGES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost municipal, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions per a l'exercici 2018