Sessió informativa del POUM; dijous 11 de novembre a les 7 de la tarda a la Sala Polivalent

La setmana passada, el ple de l’Ajuntament de Verges va aprovar inicialment el POUM i va posar les bases per a la seva aprovació definitiva.

 

 • Aquest és el resultat d’un treball que ja ve de l’anterior legislatura i que va iniciar-se a començaments del 2018, amb l’aprovació d’un programa de participació i l’organització de diferents jornades obertes a tot el municipi per donar veu a tots els vilatans i on s’hi van poder debatre sobre medi ambient i sostenibilitat urbana, activitats econòmiques i serveis als ciutadans, i criteris d’actuació i model de desenvolupament urbà.

 

 • A finals del 2018 es va publicar l’avanç de POUM, el document amb les línies mestres del nou planejament. A més, des del consistori s’iniciava una ronda de consultes personalitzades amb tots aquells vilatans interessats, per poder treballar conjuntament aquest nou pla. Un treball que, després de gairebé 4 anys, comença a veure la llum.

 

 

 • El nou POUM ve a substituir les antigues Normes subsidiàries aprovades l’any 1987, per tal d’adequar el planejament municipal al nou marc legislatiu de Catalunya, i als nous criteris socials i mediambientals que regeixen en l’actualitat, fruit d’una major sensibilització ciutadana en la preservació del medi ambient, la qualitat urbana i el paisatge.

 

 • Des d’aquesta vessant mediambiental i de qualitat urbana, el POUM incrementa els espais lliures (zones verdes), protegeix la zona dels horts i els recs, preveu l’adaptació del pas de les carreteres a criteris urbans amb encreuaments controlats i amb major seguretat, amb voreres i plantació d’arbrat, i incorpora l’adaptació de tota la normativa a criteris mediambientals.

 

 • El POUM, per altra part, preveu la possibilitat de nou creixement residencial per a completar l’àrea urbana, en els terrenys situats al costat nord-oest de l’encreuament de carreteres. Aquest àmbit que ja havia estat qualificat per les anteriors Normes Subsidiàries encara que no s’havia desenvolupat mai.

 

 • En aquest punt, s’incorporen noves tipologies d’habitatges, en especial d’habitatge unifamiliar entre mitgeres amb jardí propi, amb uns costos més assequibles i adaptats a les demandes socials actuals, en especial pels col·lectius joves.

 

 • El desenvolupament d’aquest àmbit permetrà, a més, incorporar un nou enllaç amb la carretera C-31 que facilitarà un nou accés pels vehicles al nou institut-escola i a l’àrea d’equipaments. Aquest nou accés més directe a l’Institut, permetrà adaptar els actuals carrers per a uns recorreguts a peu des del centre urbà, més segurs, amb arbrats i confortables.

 

 • El Pla preveu, també, dos àmbits específics per a la implantació de petits tallers o naus, per a facilitar el manteniment o la instal·lació de noves activitats econòmiques en el municipi.

 

 • Pel que fa al nucli antic format pel recinte emmurallat i els antics eixamples històrics fora muralles dels segles XVII i XVIII, el POUM preveu la seva preservació, rehabilitació i millora, i estableix la necessitat de tramitar un Pla Especial per tal de posar en valor aquest conjunt històric, establir les condicions especifiques per a les intervencions en l’edificació i el seu entorn, i facilitar la coordinació de les diferents administracions per a les intervencions de recuperació d’aquest centre històric d’alt valor patrimonial. El Pla preveu al voltant d’aquest nucli històric diversos àmbits d’aparcament, per facilitar l’accés i la potenciació del comerç existent.

 

 • El POUM incorpora, també, un Catàleg d’edificacions i béns a protegir.

 

 • I pel que fa al sòl no urbanitzable, el POUM reconeix l’alt valor de l’activitat agrícola en el municipi, estableix la preservació dels horts i recs, i adapta la normativa per a facilitar el manteniment i desenvolupament d’aquesta activitat agrària.

 

Per acabar, informar que el proper dijous 11 de novembre a les 7 de la tarda, l’equip redactor del POUM farà una sessió informativa a la Sala Polivalent per explicar el nou pla.

 

Us hi esperem!