Preinscripcions a la Llar d’Infants “Les Bombolles de Verges”

A partir de dilluns 9 de maig i fins divendres 20 de maig, quedarà obert el període de preinscripcions per a la Llar d’Infants “Les Bombolles de Verges”.

PREINSCRIPCIONS ONLINE AL FORMULARI SEGÜENT:

Nom i cognoms de l'infant(Required)
DD slash MM slash YYYY
Nom de la mare/pare/tutor legal(Required)
Adreça postal(Required)
En /na amb DNI núm Pare, mare o tutor de
Marqueu l'acceptació amb una creueta:(Required)
Lloc i data
Serveis escollits (marcar amb una X)(Required)
Protecció de dades: L'informemnque les seves dades personals, que apareixen en aquest document, seran incorporades en un fitxer propietat de ORIÓ EDUSERVEIS, S.L., amb la finalitat de gestionar la relació negocial que ens vincula. Si destija els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit a: ORIÓ EDUSERVEIS, SL, carrer 8 de març, 10 - 17820 Banyoles (Girona)(Required)
1. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la següent documentació. 1. Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (document d'identitat, passaport o llibre de família del país d'origen).(Required)
Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.
2. Còpia del document nacional d'identitat (DNI) de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consti el NIE(Required)
Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.
3. Certificat de convivència (hi ha de constar totes les persones empadronades al mateix domicili amb els pares de la criatura que es vol inscriure(Required)
Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.
4. Còpia de la targeta sanitària individual (TSI), si la teniu(Required)
Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.
5. En possibles casos d'empat, l'Ajuntament podrà sol·licitar informació relativa a la situació laboral dels pares. En un primer moment no és obligatòria
Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.

Per a més informació, poseu-vos en contacte a través del correu electrònic  b7007956@xtec.cat o trucant al telèfon 972 78 05 82