Notícia a El Punt Avui “L’Ajuntament de Verges ultima un servei d’àpats a domicili per a la gent gran”

  •  L’engeguen el 30 de setembre, i està pensat per a persones amb problemes de salut o gent gran que té dificultat per cuinar o abastir-se de queviures

Un dels nous ser­veis que ofe­rirà l’Ajun­ta­ment de Ver­ges en el nou man­dat, a par­tir d’aquesta tar­dor, és el càtering, amb àpats a domi­cili per a per­so­nes amb pro­ble­mes de salut, con­va­les­cents i gent gran. La regi­dora dele­gada de Ser­veis Soci­als, Susagna Ribas, expli­cava ahir que l’enge­ga­ran a par­tir del dilluns 30 de setem­bre, però obri­ran ins­crip­ci­ons una set­mana abans, el dilluns 23.

El projecte neix amb “l’objectiu principal de garantir una alimentació adequada i equilibrada” als vergelitans que tenen dificultats per cuinar o proveir-se de productes alimentaris sortint a comprar. “Els serveis socials han detectat en els darrers mesos diversos casos de persones que mengen com poden”, explica Ribas, per problemes de mobilitat o simple desmotivació, en ser grans i viure soles. D’entrada, no hi ha un volum gaire elevat de casos, però des que ho han anunciat ja han aflorat algunes persones potencialment interessades que no havien detectat.

http://www.elpunt.cat
http://www.elpunt.cat

 

Com funcionarà?

D’entrada, cada usuari haurà d’adquirir els tiquets dels àpats de manera anticipada a l’Ajuntament, per 7 euros cadascun –tot i que el consistori aspira a revisar l’import a la baixa si la demanda creix i no es descarten subvencions per a casos acreditats pels serveis socials–. Els menús s’elaboraran mensualment, amb assessorament d’un nutricionista i tenint presents al·lèrgies o intoleràncies dels usuaris. També consideren l’opció d’acabar organitzant un menjador públic.

Els menús oferiran primer i segon plat, i postres, una opció que permetrà que en alguns casos els usuaris –n’hi ha que s’abasteixen de l’hort domèstic o reben suport dels fills que viuen fora del municipi entre setmana– en reservin una part per al sopar. Per minimitzar residus, els àpats se serviran en carmanyoles hermètiques –per poder conservar el menjar els caps de setmana– i reutilitzables.

Enllaç notícia