Confinament nocturn

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 10 de la nit i les 6 del matí.
🔴 Excepcions a la mobilitat:
 • Assistència sanitària d’urgència.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili).
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
 • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 del matí) , amb desplaçament individual proper al domicili. Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.
🔴 Horari màxim d’obertura al públic:
 • Serveis, comerç minorista: 9 del vespre.
 • Serveis de restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili: 10 de la nit.
 • Espais públics a les 9 del vespre, inclosos els espectacles públics, activitats recreatives i esportives autoritzades.
 • Les activitats culturals podran finalitzar a les 10 de la nit i es permetrà el retorn dels assistents entre les 10 i les 11 de la nit.
👉 La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.
Aquí podeu descarregar-vos el certificat o obtenir-lo virtualment aquí