Junta de Govern Local

En el Ple de constitució de l’ajuntament celebrat el passat 9 de juliol de 2015 es va aprovar el cartipàs municipal que és el següent:

 

Ignasi Sabater Poch. Alcalde.

 • Comunicació.
 • Intervenció econòmica.
 • Obres, Serveis i Camins.
 • Administració general i Personal.

alcaldia@verges.cat

 

Núria Roca Puigdemont.  Primera tinent d’alcalde.

 • Promoció econòmica (turisme i comerç).
 • Ordenació Municipal (medi, paisatge cultural i urbanisme).

nuria.roca@verges.cat

 

Susagna Ribas Ros. Segona tinent d’alcalde.

 • Atenció a les persones (salut, benestar social i gent gran ).
 • Lleure.
 • Joventut.

susagna.ribas@verges.cat

 

Mireia Feliu Amat. Tercera tinent d’alcalde.

 • Educació (Institut – Escola i Escola bressol).
 • Processos participatius.

mireia.feliu@verges.cat

 

Marta Santos Mir. Regidora.

 • Cultura i festes.
 • Esports

marta.santos@verges.cat

 

 

La Junta de Govern Local, que està integrada per:

 • President:

      Ignasi Sabater Poch. Alcalde.

 • Vocals:

     Núria Roca Puigdemont. Primera tinent d’alcalde.

     Susagna Ribas Ros. Segona tinent d’alcalde.

     Mireia Feliu Amat. Tercera tinent d’alcalde.

     Marta Santos Mir. Regidora que hi participa amb veu, però sense vot.

Competències de la Junta

 • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
 • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

Calendari de les Juntes de Govern

Les Juntes de Govern Local es celebraran l’últim dijous de cada mes, a dos quarts de 8 del vespre, tot i que es pot modificar el seu horari per decret d’alcaldia.