Junta de Govern Local

En el Ple de constitució de l’ajuntament celebrat el passat 27 de juny juliol de 2019 es va aprovar el cartipàs municipal que és el següent:

 

Ignasi Sabater Poch. Alcalde.

 • Alcaldia.
 • Planificació urbanística.
 • Cultura.

alcaldia@verges.cat

 

Núria Roca Puigdemont.  Primera tinent d’alcalde.

 • Medi Ambient.
 • Patrimoni i Territori.

nuria.roca@verges.cat

 

Jordi Planas Mata. Segon tinent d’alcalde. 

 • Obres i serveis.

jordi.planas@verges.cat

 

Noemí Castillo Sánchez. Tercera tinent d’alcalde.

 • Ensenyament (Institut – Escola i Llar d’infants)

noe.castillo@verges.cat

 

Santi Gifre Ponce. 

 • Promoció Econòmica.
 • Turisme
 • Comunicació

santi.gifre@verges.cat

 

Pau Ponsdomenech Baltasar.

 • Esports.
 • Lleure.
 • Joventut.
 • Festes.

pau.ponsdomenech@verges.cat

 

Mireia Feliu Amat.

 • Hisenda.
 • Participació.

mireia.feliu@verges.cat

 

Iolanda Quintana Andrés.

 • Atenció a les persones.
 • Salut.

Iolanda.quintana@verges.cat

 

La Junta de Govern Local, que està integrada per:

 • President:

      Ignasi Sabater Poch. Alcalde.

 • Vocals:

     Núria Roca Puigdemont. Primera tinent d’alcalde.

     Jordi Planas Mata. Segon tinent d’alcalde.

     Noemí Castillo Sánchez. Tercera tinent d’alcalde.

     Santi Gifre Ponce. Regidor que hi participa amb veu, però sense vot.

Competències de la Junta

 • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
 • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

Calendari de les Juntes de Govern

Les Juntes de Govern Local es celebraran l’últim dijous de cada mes, a dos quarts de 8 del vespre, tot i que es pot modificar el seu horari per decret d’alcaldia.