Ple

MEMBRES

Format per 9 regidors.

 1. Sr. Ignasi Sabater Poch, alcalde-president.
 2. Sra. Núria Roca Puigdemont, 1a tinent d’alcalde.
 3. Sra. Susagna Ribas Ros, 2a tinent d’alcalde.
 4. Sr. Jordi Planas Mata, 3a tinent d’alcalde.
 5. Sra. Noemí Castillo Sánchez, regidora.
 6. Sr. Santi Gifre Ponce, regidor.
 7. Sr. Pau Ponsdomenech Baltasar, regidor. 
 8. Sr. Roger Clavera Gispert, regidor. 
 9. Sra. Mireia Feliu Amat, regidora. 

Calendari dels Plens

Els Plens municipals es celebraran l’últim dijous dels mesos imparells (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre), a dos quarts de nou del vespre. Per acord dels portaveus, es podrà variar el dia i l’hora.

Actes dels Plens

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada

Convocatòries dels Plens